فرایند پذیرش مقالات

فرایندپذیرش مقالات:

- صاحبان مقالات باید دارای مراتب علمی دانشگاهی یا سطوح عالی حوزه بوده یا دارای سوابق قابل توجه در امر قضاوت یا وکالت و مانند آن باشند.

- مقالاتی که دارای مبانی علمی و اندیشه ای بوده و در صدد رفع ابهامات و ارائه راه حل منطقی باشند، در اولویت خواهند بود.

- رعایت اصول نگارشی و ادبیات فارسی بر اساس شیوه نامه فرهنگستان زبان فارسی الزامی است.

- حجم مقالات دارای محدودیت عرفی مجلات پژوهشی است.

- مقالات ارسالی توسط داوران متخصص مورد بررسی قرار گرفته و نظرات آنها برای مجله ملاک عمل خواهد بود.

- درصورت پذیرش مقاله، انتشار آن در مجلات دیگر امکان پذیر نیست.