اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و مبانی حقوق استاد دانشگاه خوارزمی

dabir1legaltheories.ir

دکتر ایرج گلدوزیان

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

dabir2legaltheories.ir

دکتر محمد آشوری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

dabir3legaltheories.ir

دکتر ابراهیم تقی زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه پیام نور

dabir4legaltheories.ir

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dabir5legaltheories.ir

دکتر محمدتقی رفیعی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

dabir6legaltheories.ir

دکتر سام محمدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه مازندران

dabir7legaltheories.ir

سردبیر

دکتر ایرج گلدوزیان

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

dabir2legaltheories.ir

مدیر مسئول

دکتر سید عباس حسینی نیک

حقوق مالکیت فکری مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد

majdlaw1yahoo.com
66495034

دبیر تحریریه

دکتر اصلی عباسی

حقوق بین الملل پژوهشگر حقوق بشر

dabirlegaltheories.ir