راهنمای نویسندگان

شیوه نامه تدوین مقالات 

ـ مقالات باید علمی، مبتنی بر پژوهش نویسندگان، مستند، مشتمل بر مطالب جدید و حتی‌الامکان ناظر بر نظریه‌های حقوقی باشد.

ـ مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده یا برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.

ـ مقالات متناسب با یک شماره آماده شود و طولانی و دنباله‌دار نباشند.

- کلیه منابع مورد استفاده جهت نگارش مقالات باید با رعایت اصل امانتداری علمی و با تبعیت از اصول حقوق مالکیت فکری در مقالات درج شوند.

ـ مقاله ارسالی از 25 صفحه حروف چینی شده (هر صفحه 256 کلمه) افزون نباشد (تعداد کلمات کل مقاله بدون منابع بین 3000 تا 5000 کلمه).

ـ فایل مقاله حروف چینی شده در محیط word و pdf ارسال گردد.

-فونت مورد استفاده B lotus، تیتر عناوین به صورت پررنگ، اندازه قلم برای متن مقاله 14، زیرنویس 11 و برای عناوین 14 است. فونت برای بخش انگلیسی Times New Roman است.

ـ چکیده مقاله که در واقع فشرده بحث و حاوی سوال اصلی پژوهش است، به دو زبان فارسی و انگلیسی،  توام کلیدواژه‌های مقاله (حداقل چهار و حداکثر هفت واژه) به دنبال هر چکیده درج شود. (تعداد کلمات چکیده بین 200 تا 350)

ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی ‌است.

ـ ارجاعات در پاورقی هر صفحه با رعایت اصول زیر باید به صورت زیرنویس انجام گیرد:

مقالات مندرج در مجلات علمی: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، عنوان نشریه، شماره نشریه، سال، صفحه

مقالات اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام منبع، تاریخ شامل روز/ماه/سال، لینک به صفحه مربوطه در سایت منبع و تاریخ آخرین بازدید از صفحه مذکور.

کتاب فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب، ویرایش، ناشر، سال انتشار، صفحه.

کتاب ترجمه: نام خانوادگی و نام مترجم، عنوان کتاب در فارسی، نام خانوادگی و نام نویسنده اصلی، ناشر، سال انتشار، صفحه.

کتاب غیرفارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب، ناشر، سال انتشار، صفحه.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری: نام خانوادگی و نام نگارنده، عنوان پایان‌نامه یا رساله، استاد راهنما، سال، تعیین مقطع (پایان‌نامه ارشد یا رساله دکتری)، تعیین رشته، نام دانشگاه، صفحه.

اسناد موجود در اینترنت: سایت ناشر سند، عنوان سند، سال، لینک به صفحه حاوی سند، آخرین تاریخ بازدید از منبع.

· منابع مورد استفاده در متن مقالات، بدون ذکر شماره صفحه، در انتهای هر مقاله به ترتیب حروف الفبا، شماره گذاری و درج شود.

هر مقاله باید شامل بخش چکیده (همراه با کلید واژگان و بیان سوال اصلی مقاله)، مقدمه (تبیین مساله و لزوم پژوهش همراه با تشریح روش پژوهش)، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

ـ نقل قول های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تو رفتگی (یک و نیم سانتی‌متر) از راست درج شود.

ـ شکل لاتینی نام‌های خاص، واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در پاورقی درج شود.

ـ یادداشت‌های توضیحی شامل توضیحات بیشتری که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می‌رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.

- در ارجاعات بعدی فارسی از «همان» و در ارجاعات غیر فارسی به تناسب از op.cit (پیشین) و  Ibid (همان) استفاده شود.

ـ در صورت ترجمه بودن مقاله، اصل مقاله ترجمه شده، توام با معرفی نویسنده، معرفی کتاب یا مجله مأخذ همراه ترجمه ارسال گردد.

ـ نام کامل نویسنده، رتبه دانشگاهی یا عنوان علمی ‌و نام مؤسسه متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شود و همراه با نشانی پستی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.

ـ مجله در ویرایش یا کوتاه کردن مقالات آزاد است.

ـ مقالات دریافتی به هیچ وجه عودت داده نمی‌شود.

ـ آرا و نظرهای نویسندگان مقالات لزومآ دیدگاه مجله نیست.