مجمع علمی و فرهنگی مجد مؤسسه ای پژوهشی و انتشاراتی است که بیش از سی سال بطور تخصصی در حوزه حقوق فعالیت داشته و بالغ بر هزار و پانصد عنوان کتاب در حوزه حقوق منتشر کرده است.

تعداد عناوین چاپ اول مجد در طول سی سال گذشته، بیش از 1500 عنوان، تعداد عناوین تجدید چاپ شده بیش از 4000 عنوان و تعداد جلد کتاب های منتشر شده از مرز سه میلیون جلد گذشته است.

این حجم فعالیت تخصصی در حوزه حقوق باعث گردیده آثار بسیار زیادی با موضوع مشترک حقوق و دیگر علوم اجتماعی منتشر شده و گام مهمی در توسعه اجتماعی برداشته شود. ورود موارد متعددی از تخصص های حقوقی به کشور مانند کیفرشناسی، عدالت ترمیمی و مانند آن با انتشار آثار ترجمه خارجی در مجد صورت گرفته و همچنین منابع اصلی و مهم فقهی با انتخاب مباحث حقوقی آنها در مجد منتشر شده و در دسترس دانشگاهیان قرار گرفته است. 

انتشارات مجد بخاطر خدمات مؤثر علمی، در سال های 1393 و 1394 و 1397 به عنوان ناشر نمونه سال جمهوری اسلامی انتخاب گردید.

سایت رسمی مجد نیز به عنوان پرتال حقوقی کشور از سال 1380 با آدرس www.majdlaw.com راه اندازی شده و اکنون باسابقه ترین و مهمترین مرجع و منبع ارائه اطلاعات حقوقی می باشد. علاوه بر سایت رسمی، سایت جدید فروش آثار حقوقی نیز با آدرس www.majdpub.ir  نیز طراحی شده تا بطور تخصصی به عرضه و فروش آثار حقوقی (مجد و غیرمجد) بپردازد.

علاوه بر فصلنامه نظریه های حقوقی که از تابستان 1399 شروع به فعالیت کرده، ماهنامه حقوق مجد از سال 1384 تاکنون بطور منظم منتشر می گردد.

مؤسس، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد، دکتر سیدعباس حسینی نیک است. وی دانش آموخته حقوق، استاد دانشگاه و صاحب تألیفات متعدد در حوزه حقوق مالکیت فکری می باشد.
ابر واژگان