کلیدواژه‌ها = رفتار صادقانه
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران شرکت های تجاری در منابع اسلامی و حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 35-68

سیده زهرا پوررشید؛ علیرضا باریکلو